Stadgar

För pdf-version av praktisk information och stadgar i föreningen klicka här.

§ 1 Firma:

Föreningens firma är Alhagens Samfällighetsförening.

§ 2 Samfällighet:

Föreningen förvaltar ALBY ga:5 i Botkyrka kommun tillkommen genom anläggningsbeslut 1977 06 22.

§ 3 Grunderna för förvaltningen:

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem:

Medlem I föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Botkyrka kommun. Styrelsen skall bestå av minst 5 (en ledamot per undercentral) och högst 9 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 6 Styrelse, val:

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§ 7 Styrelse, kallelse, sammanträde, föredragningslista:

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll:

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning:

Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten och föreningens tlllgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 9a Underhålls- och förnyelsefond:

Till föreningens underhålIs- och förnyelsefond skall årIigen avsättas minst 19.600 kr. Avkastningen som fonden genererar skall tillföras fonden.

§ 10 Revision:

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 revisorsuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod:

Förenings räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§ 12 Föreningsstämma:

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske, Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma:

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligen, två veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom distribution till medlemmarnas brevlådor.

§ 14 Motioner:

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhand senast under januari månad.

§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma:

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande för stämman
2. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. styrelsens och revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsen
5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6. ersättning till styrelsen och revisorerna
7. styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
8. val av styrelse och styrelseordförande
9. val av revisorer
10. övriga frågor
11. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 16 Disposition av avkastning:

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar I samfälligheten.

§ 17 stämmobeslut:

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Protokollsjustering, tillgänglighållande:

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.