Praktisk info

För pdf-version av praktisk information och stadgar i föreningen klicka här.

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=Förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen 68-180, UC3=Kvarnhagsvägen 59-143, UC4=Kvarnhagsvägen 7-57, UC5=Kvarnhagsvägen 145-237. Gemensamma ärenden administreras av en styrelse som utses vid föreningsstämman varje år.

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under mars månad. Kallelse till stämman sker skriftligen senast 2 veckor före sammanträdet. Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

VAD ÄR EN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING?

Medlemskap i samfällighetsföreningen är tvingande. Den som köper en fastighet i Alhagens samfällighetsförening blir därmed automatiskt medlem i föreningen. På motsvarande sätt upphör medlemskapet först när ägaren säljer sin fastighet.

De grundläggande besluten i samfällighetsföreningen fattas på föreningsstämman genom majoritetsbeslut. För att verkställa besluten och sörja för den löpande förvaltningen finns en styrelse.

SAMFÄLLIGHETENS ÄNDAMÅL

Samfällighetens ändamål är att förvalta samfälligheten. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för ändamålet.

Åtgärder får inte utföras så att det huvudsakliga ändamålet med gemensamhetsanläggningen ändras. Det får inte heller leda till betydande kostnadsökningar eller andra olägenheter för medlemmarna så att deras enskilda intressen nonchaleras.

Åtgärder som t.ex utbyte av växter, komplettering av lekplatser med lekmateriel o dyl. kan genomföras av föreningen inom ramen för driften av gemensamma anläggningen.

SKYDD FÖR ENSKILDA INTRESSEN

De som har del i en samfällighet är fast bundna till denna sammanslutning. Den som ogillar de beslut som majoriteten fattar kan inte dra sig undan beslutet genom att lämna föreningen.

En annan trygghetsfaktor är att stadgar är obligatoriska vid föreningsförvaltning och att länsstyrelsen är skyldig att granska stadgar eller stadgeändringar överensstämmer med reglerna i SFL, (Svensk Författningssamling). Vidare krävs kvalificerad majoritet för vissa beslut av större betydelse för medlemmarna, t.ex vid stadgeändring.

STYRELSEN

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen är därvid bunden, inte bara av SFL och stadgarna, utan också i princip av föreningsstämmobeslut.

En av styrelsens viktigaste funktion är att hålla reda på föreningens ekonomi. Styrelsen skall därför se till att uttaxera medel av medlemmarna för förvaltning av samfälligheten. Styrelsen skall redovisa föreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge förvaltningsberättelse över förvaltningen och ekonomin. Styrelsen skall även bl.a när föreningen förvaltar vissa gemensamhetsanläggningar, upprätta en underhålls- och förnyelseplan.

Det är också viktigt att styrelsen håller reda på vilka som är medlemmar i samfälligheten. Därför bör styrelsen fortlöpande föra en förteckning över vilka som äger fastigheterna.

KASSÖR OCH SEKRETERARE

Kassören har hand om föreningens ekonomiska verksamhet. Han/hon skall se till att pengar finns för förvaltningen av samfälligheten och att pengar regelbundet kommer in från medlemmarna.

På sekreteraren faller uppgiften att föra protokoll över styrelsesammanträdena, sköta föreningens korrespondens samt i övrigt hålla reda på föreningens papper.

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFONDER

Vår samfällighetsförening är skyldig att ha en underhålls och förnyelsefond. Det gäller samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk natur eller annat av större värde. Med anläggningar av kommunalteknisk natur menas vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmesystem, parkeringsutrymmen, förbindelseleder samt lek- och grönområden

DEBITERINGSLÄNGD

Uttaxering sker genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämman framlägger en debiteringslängd. Debiteringslängden skall baseras på en utgifts- och inkomststat, som godkänts av föreningsstämman. Debiteringslängden skall innehålla uppgifter om vilket belopp som skall debiteras varje medlem och när betalning skall ske (31 december, 31 mars, 30 juni och 30 september).

ÄGANDERÄTTÖVERGÅNG

Med hänsyn till föreningens förmånsrätt är det väsentligt att debiteringen sker hos den rätte ägaren till fastigheten.

Den slutliga fördelningen av det debiterade beloppet mellan den nye och förre ägaren, gör dessa upp om själva enligt de regler de kommit överens om i köpeavtalet. Tidpunkten för äganderättsövergången framgår av köpeavtalet.

VÄRME

Den avgjort största kostnaden i samfälligheten är uppvärmning av våra 196 hus och för varmvatten. Kostnaden de senaste åren har överstigit 2 miljoner kronor/år och fördelas med 70% för uppvärmning av våra hus och 30% för ”tillverkning” av varmvatten i våra 5 undercentraler.

VATTEN

Vi köper vårt vatten från Botkyrka Kommun. Totalt förbrukar vi mellan 20.000 – 25.000 kbm/år. Det innebär strax under 120 kbm/hus varav ca 35 kbm är varmvatten.

UNDERCENTRAL/KVARTERMÄSTARE

Värme och såväl varm- samt kallvatten distribueras ut till respektive hus via 5 undercentraler. Varje UC har en eller två kvartermästare som fungerar som arbetsledare för den löpande skötseln av de gemensamma anläggningarna. Föreningens medlemmar har själva, genom arbetsplikt, ansvaret att förse kvartermästarna med ”arbetskraft”

TRIVSELKONTO

Varje UC förfogar över konto avsedd för trivselskapande åtgärder (buskar, träd och blommor till kvarterets grönytor), förtäring vid vår- och höststädning mm. Hur pengarna skall användas avgörs av kvartermästarna i samråd med husägarna. Styrelsen beslutar år från år hur stort belopp som skall tillföras trivselkontot. Handhavande av trivselkontot sköter kassören då den ligger i föreningens budget och redovisning.

AVGIFTER

Avgifter för underhåll av gemensamma anläggningar delas lika mellan alla 196 hushållen. Varm- och kallvatten betalas efter förbrukning och avläses av kvartersmästarna vid varje årsskifte. Mätare finns i varje hus (ägs av samfälligheten) och måste vara friliggande, dvs får ej byggas in. Uppvärmning av husen delas efter andelstal och beräknas på uppvärmd bostadsyta i respektive radhus. Anmälan om tex inredd vind görs till kvartermästarna, som mäter ytan och rapporterar till kassören så att rätt andelstal blir infört i medlemsregistret.

GARAGE OCH BILPARKERING

Till varje radhus finns en garageplats. Använd ALLTID denna! Se alltid till att garagedörren är låst. Parkering av bilar skall ske på uppmärkta parkeringsplatser och inte på gångvägar, vändplaner eller inom bostadsområdet. Bilar får endast köra fram till huset för av- och pålastning. Varje fastighet har ett parkeringstillstånd som gäller i mån av plats på uteparkeringarna. Detta är en värdehandling och endast ett tillstånd utfärdas per fastighet och år! Samfälligheten anlitar parkeringsbolaget Q-Park.

MOTORVÄRMARUTTAG

I samtliga garage finns eluttag med inbyggd timer avsedda att användas till motorvärmare. Uttagen kan endast användas av de som anmält intresse och blivit uppsäkrade. Medlem som önskar bli inkopplad skall vända sig till sin kvartermästare som kontaktar föreningens samordningsansvarig. Avgiften för motorvärmaruttag betalas på den ordinarie periodräkningen.

KABEL-TV

Föreningen är ansluten från juli 2011 till Botkyrka Stadsnät (grundutbud). Avgiften för Botkyrka Stadsnät betalas på den ordinarie periodräkningen.

För att se utbudet i fibernätet: www.botkyrkastadsnat.se Endast TV-utbud: www.serverado.se

VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING

Kallelse till vår- och höststädning utformas och distribueras av kvartermästarna i god tid före städdagen. Vid städdagarna råder arbetsplikt! Vid städdagens början samlas kvarterets medlemmar vid den gemensamma undercentralen. Kvartermästarna informerar om de arbeten som skall utföras samt fördelar de olika arbetsuppgifterna i samförstånd med medlemmarna. Deltagarnas egna initiativ och önskemål kan diskuteras och föras vidare till styrelsen. På städdagen skall en allmän uppsnyggning av grönområden och övriga ytor göras. Styrelsen ombesörjer att containers finns för trädgårdsavfall. Eget trädgårdsavfall kan med fördel kastas vid detta tillfälle. Varje städdag avslutas med gemensam korvgrillning mm (vad som serveras avgör respektive kvartermästare/undercentral).

SOMMARUNDERHÄLL

Kvartermästarna gör upp en skiss över de ytor som är aktuella för sommarunderhållet samt arbetsschema över vad som skall utföras (gräsklippning, ogräsbekämpning, pappersplock, tömma papperkorgar mm mm) Kvartermästarna informerar medlemmarna om var nyckel till undercentralen finns att låna samt upplyser om hur gräsklippare och övriga redskap skall användas. I varje UC finns minst en gräsklippare.

Medlemmar i Alhagens samfällighetsförening har enligt beslut vid bildandet av föreningen arbetsplikt för skötsel av området, om inget annat överenskommits.

VINTERUNDERHÅLL

Plogning och sandning sker av entreprenör i samarbete med de övriga 11 samfälligheterna i Kvarnhagen. Styrelsen utser en kontaktman som sköter alla kontakter.

För att traktorer etc ska ha framkomlighet får buskar, träd ej vara utskjutande från tomtgränsen samt en fri höjd på 3 meter.

BYGGNATION

Förändringar av byggnation: KontrolIera med kommunen angående bygglov eller bygganmälan samt informera och prata med dina grannar!

Om tomtmark tas i anspråk som ej ingår i fastigheten, skall även skötsel av dessa ytor såsom t.ex buskar/gräs ombesörjas. Tomtgränsen är i de flesta fall jäms med förrådshusen och husgavlarna. Om skador uppstår på eget uppsatt staket etc utgår ingen ersättning om tomtgränsen utökats utan ändring i tomträttsupplåtande av Botkyrka kommun.

SOPHANTERING OCH RENHÅLLNING

Varje fastighetsägare har ett privat avtal med Södertörns Renhållningsverk, SRV. Antingen har man avtal om ”eget kärl” eller ”gemensam sophantering” och betalar för vad man har valt. Det bör respekteras att betalar man för ”eget kärl” använder man endast det. Har hushållet del i ett gemensamt sopkärl så ska man inte överutnyttja sin del av sopkärlet. Det ska finnas plats för sopor till alla som har del i sopkärlet. Förpackningar, tidningar och glas mm ska givetvis läggas i närmaste återvinningsstation. Stäng din soppåse ordentligt för att undvika otrevnad och dålig lukt. Grovavfall (TV, diskmaskin, möbler, kartonger, plastemballage mm mm) får absolut inte ställas vid eller läggas i sopkärlen. Det är respektive fastighetsägares ansvar att forsla bort detta till återvinningscentralen.

Vid kontakt och beställning till Södertörns Renhållningsverk kan överenskommelse ske om bortforsling av ”vitvaror”. (kylskåp, frys mm).

Allt övrigt grovavfall kör man till närmaste SRV återvinningscentral där du som bor i Botkyrka kan lämna dina grovsopor, farligt avfall och elavfall gratis. (passerkort erhålles av SRV) Adress: Hallundavägen 4, se www.srvatervinning.se för aktuella öppettider.

All renhållning i området sker av oss boende. Se ”Sommarunderhåll”.

DEN EGNA TOMTEN

Förutom trevnaden för grannarna är det viktigt att själv hålla ordning och städat på den egna tomten, det är också angeläget att inte öppet förvara brännbara ämnen, som t ex kemikalier, bränsle och bildäck.

Ett prydligt och välskött område ökar även värdet på våra hus OCH naturligtvis den gemensamma trivseln.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.